Nota prawna

DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), przy ul. Pszczyńskiej 15 (zwana dalej: DAGMA) będąca właścicielem i dysponentem niniejszego serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.dagmaphoto.pl zastrzega, że wszelkie prawa do zawartości serwisu, w tym do jego struktury, projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie do wszelkich elementów umieszczonych w serwisie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.) podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy lub są objęte prawami ochronnymi zgodnie z ustawą z dn. 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t.). Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych we właściwych przepisach, kopiowanie jakichkolwiek elementów serwisu, w tym tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, a także ich powielanie, modyfikowanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek polach eksploatacji, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody DAGMA jest zabronione.

© Copyright by DAGMA sp. o.o. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub w części bez zgody DAGMA sp. z o.o. jest zabronione.

DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852.

Udostępnij linkYou currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.